Política de privacitat

Aquest lloc web és propietat de Dolors Liria Zamora (d’ara endavant, la Titular), les dades identificatives de la qual són les següents:

NIF: 37.386.007-J
Domicili Social: c/ Pau Claris 167, 3-1, A, 08037 Barcelona
Correu electrònic: info@organizacionesmenta.com
Col·legiada número 10.768 del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

1. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, l’Usuari és informat i presta el seu consentiment gratuït, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web (d’ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractades per la Titular.

2. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web són identificatives, obligatòries (llevat que s’especifiqui el contrari en el camp requerit) i les mínimes per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es proporciona o es fa de forma incorrecta, no podran ser ateses, sens perjudici de la lliure visualització dels continguts del Lloc Web.

3. AMB QUINA FINALITAT ES TRACTARAN LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT DE TEMPS ?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per la Titular amb les següents finalitats:

  • Gestionar, tractar i respondre a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través del formulari “Contacte” dels formularis electrònics. Les dades de l’Usuari es conservaran a aquest efecte fins que l’Usuari s’hi oposi o revoqui el seu consentiment.
  • La publicació d’opinions dels usuaris en referència als serveis, i que donin el seu consentiment per ser incloses a la web.
4. QUINES DADES DE L’USUARI ES TRACTARAN?

La Titular processarà les següents categories de dades de l’usuari:

  • Dades identificatives: nom i cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic i telèfon (opcional).
  • Dades de feina: empresa (en el cas de les opinions en que es desitgi indicar).
  • Altres dades: dades facilitades pels propis interessats en el camp de comentaris del formulari de consultes.
5. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari en les opinions publicades per la Titular es basa en el consentiment sol·licitat i que es pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, si retira el seu consentiment, això no afectarà la licitud del tractament realitzat prèviament.

Les dades facilitades en el formulari de contacte, la seva legitimació és l’interès legítim de la Titular de respondre a les sol·licituds que fan els usuaris del Lloc Web.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents perquè l’Usuari pugui revocar només un d’ells sense afectar els altres.

6. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARÁN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari són tractades per terceres empreses, necessàries per a la gestió del lloc web i l’emmagatzematge de les dades i amb les quals hem signat contractes de encarregat del tractament (no seran cedides a cap altra empresa excepte per obligació legal).

7. RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari:

  • Garanteix que té més de 18 anys i que les dades que facilita a la Titular són certes, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l’Usuari és responsable de la veracitat de totes les dades comunicades i conservarà la informació facilitada convenientment actualitzada, de manera que respongui a la seva situació real.
  • Será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione a través del Sitio Web y de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que ello cause a la Titular o a terceros.
8. EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit en qualsevol moment i de forma gratuïta a Dolors Liria al carrer Mejía Lequerica 2, 4-1, amb el codi postal 08028 de Barcelona, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, per sol·licitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat de les seves dades.

Sense perjudici de l’anterior, l’interessat pot posar-se en contacte amb la Titular a info@organizacionesmenta.com si considera que les seves dades no es tracten correctament, o si necessita algun aclariment en aquest sentit.

Així mateix, pot queixar-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan l’interessat consideri que la Titular ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

9. MESURES DE SEGURETAT

La Titular tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de manera absolutament confidencial i mantenint el preceptiu deure de secret respecte de les mateixes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, adoptant a aquest efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a les quals estan exposades.